Waddenacademie organiseert 29ste symposium in Theaterkerk Nes

Op 3 oktober 2022 organiseert de Waddenacademie in samenwerking met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Omgevingsberaad Waddengebied en Programma naar een Rijke Waddenzee het symposium Wat zijn de waarden van de Waddenzee? in Theaterkerk Nes.

de 29ste symposium in Theaterkerk Nes
De waddenacademie organiseert 29ste symposium in Theaterkerk Nes

Achtergrond

Op 26 juni 2009 is het Nederlandse deel van de Waddenzee vanwege haar ‘Outstanding Universal Value (OUV)‘ bijgeschreven op de lijst van UNESCO werelderfgoederen. Om op die lijst te komen moet een gebied zich op drie manieren kwalificeren: het moet aan tenminste één van de selectiecriteria van UNESCO voldoen, het moet compleet zijn én adequaat worden beheerd en beschermd. De Waddenzee voldoet aan drie van de vier criteria voor een natuurlijk werelderfgoed, namelijk unieke geologische processen (criterium xiii), ecologische en biologische processen (ix), en biodiversiteit (x). Het vierde criterium (vii), zijnde exceptionele natuurlijke fenomenen en (landschappelijke) schoonheid, is destijds niet als onderdeel van de aanvraag meegenomen. Wat betreft compleetheid (‘integriteit’) dient het gebied groot genoeg te zijn om deze uitzonderlijke aspecten volledig te omvatten en te beschermen. Volgens UNESCO waren door vier decennia gezamenlijke inspanningen door Denemarken, Duitsland en Nederland ook de bescherming en het beheer van het Werelderfgoed-gebied effectief veiliggesteld.

Actuele ontwikkelingen

Op 25 januari 2022 vond in de Tweede Kamer het commissiedebat ‘Wadden’ plaats. Tijdens dit debat kondigde de Minister voor Natuur en Stikstof de ontwikkeling en uitrol van een ‘Integraal Beleidskader Natuur Waddenzee’ aan, met als doel het robuuster maken van het ecologisch systeem van de Waddenzee via de realisatie van gespecificeerde en geconcretiseerde Natura2000-instandhoudingsdoelstellingen. Tijdens dit debat werd ook gesproken over rust, stilte, openheid en duisternis als belangrijke landschappelijke kernwaarden van de Waddenzee binnen het Waddenzeegebied. Deze kernwaarden zijn eerder ook als zodanig in de in het voorjaar van 2021 door vele partijen in het Waddengebied ondertekende ‘Agenda voor het Waddengebied 2050’ opgenomen. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft toegezegd zich te willen inspannen om de inhoudelijke invulling van de criteria voor de landschappelijke kernwaarden sneller dan eerder aangegeven (in 2023) beschikbaar te krijgen, als onderdeel van een afwegingskader voor menselijk medegebruik.

Het symposium

Tijdens het symposium zal worden ingegaan op de vraag hoe de waarden van de Waddenzee vanuit het beleidskader Natuur, de landschappelijke kernwaarden en de Outstanding Universal Value zich tot elkaar verhouden. Zijn deze overlappend, vullen ze elkaar aan, ontbreekt er wat of is er mogelijk sprake van een zekere spanning? Op deze en andere vragen zal worden ingegaan door onder meer Christianne van der Wal – Zeggelink (Minister voor Natuur en Stikstof), Bernard Baerends (Common Wadden Sea Secretariat), Martin Baptist (Wageningen Marine Research), Meindert Schroor (Waddenacademie) en Kathleen Ferrier (Nationale Unesco Commissie). Tijdens het symposium wordt ook Wadden in Beeld 2021 gepresenteerd.