FR: Op snein 24 maart 2024 is de earste edysje fan De ‘Rede foar de geast’ yn Theaterkerk Nes. Dizze earste edysje giet oer it belang fan (streek)taal yn ’e geastlike sûnenssoarch.

De Kommissaris fan de Kening yn Fryslân, de hear A. Brok, sprekt de earste ‘Rede foar de geast’ útsprekke. Ek wurdt it nije magazine ‘Taal yn ’e soarch’ fan de Afûk dy middeis offisjeel oanbean oan de geneesheer-direkteur fan GGZ Friesland, Houkje Tamsma. In magazine, spesjaal bedoeld foar professionals yn ’e geastlike sûnenssoarch, oer it belang fan it prate kinnen fan de memmetaal yn soarchsituaasjes.

It treastigjen mei wurden is de grûngedachte foar it ûntstean fan de ‘Rede foar de geast’. Yn tiden fan gaos en betizing binne wize wurden hurd nedich. Fan 2024 ôf wurdt jierliks, yn maart, de rede presintearre, keppele oan in aktueel tema.

Bestel jo tickets (€ 15,00 it stik, inkl. tagong tot de tentoanstelling) hjirûnder fia dizze webside. 

 

NL Op zondag 24 maart 2024 is eerste editie van de Rede foar de geast in Theaterkerk Nes. Deze eerste editie gaat over het belang van (streek) taal in de geestelijke gezondheidszorg.

De commissaris van de Koning in Fryslân, de heer A. Brok, spreekt deze eerste ‘Rede voor de geest’ uit. Ook wordt deze middag het nieuwe magazine ‘Taal yn ’e soarch’ van de Afûk officieel aangeboden aan de geneesheer-directeur van GGZ Friesland, Houkje Tamsma. Een magazine, speciaal bedoeld voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg, over het belang van het kunnen spreken van de moedertaal in zorgsituaties.

Het troosten door woorden is de grondgedachte voor het ontstaan van de ‘Rede voor de geest’. In tijden van chaos en verwarring zijn wijze woorden hard nodig. Vanaf 2024 wordt jaarlijks, in maart, de rede gepresenteerd, gekoppeld aan een actueel thema.

Bestel uw tickets (€15,00 per stuk, incl. toegang tot de tentoonstelling) hieronder via deze website.

 

Treastigje mei wurden,  Troost je maar met woorden

kear de kâlde wyn, en geef je droefheid zin,

hoedzje ús foar fallen,  behoed ons voor het vallen, 

tsjin better witten yn.  tegen beter weten in.

Gerrit Breteler-lied: Lit ús dêrom drinke (vertaling: Laat ons daarom drinken)

 

Dit evenement is onderdeel van de randprogrammering voor de tentoonstelling ‘De laatste dagen van de dorpsgek’. Voor meer randprogrammering, info en tickets, kijk op www.theaterkerknes.nl.