foto-expositie Nachwacht360 weer geopend

Bedankt

Bedankt Freon!

Hartelijk dank voor uw gift aan Theaterkerk Nes. Uw bijdrage helpt ons om ons werk voort te zetten op het gebied van kunst en cultuur in de regio en daarbuiten door het organiseren, initiëren en stimuleren van culturele producties en evenementen. Dankzij uw vriendschap kunnen we meer mensen bereiken, meer projecten ondersteunen en meer impact maken. U bent een waardevolle vriend voor onze organisatie. Wij zijn u dankbaar voor uw vertrouwen en steun.

Hertlik tank foar jo jefte oan Theaterkerk Nes. Jo bydrage helpt ús om ús wurk troch te setten op it mêd fan keunst en kultuer yn ’e regio en dêrbûten troch it organisearjen, inisjearjen en stimulearjen fan kulturele produksjes en eveneminten.
Troch jo freonskip kinne wy mear minsken berikke, mear projekten stypje en mear impact meitsje. Jo binne in weardefolle freon foar ús organisaasje.
Wy binne jo tankber foar jo betrouwen en stipe.

Klaas Fokkinga
foarsitter St. Theaterkerk Nes