Aant Jelle Soepboer en Baldrs Draumar

Aant Jelle Soepboer en Baldrs Draumar

Op 31 jannewaris om 20.00 oere stiet de teatertsjerke yn Nes yn it teken fan de Fryske midsiuwen. Aant Jelle Soepboer nimt it publyk yn syn lêzing ‘it ferhaal fan de ferliezers’, mei nei de tiid fan kening Rêdbâd, de tiid wêryn ’t Fryslân noch in grut en machtich ryk...